Menu

Kamerové systémy v součinnosti s GDPR

Není tomu tak dlouho, co jsme se na našich stránkách zmiňovali o kamerových systémech a jejich nových pravidlech s příchodem GDPR. Vzhledem k tomu, že takových článků není nikdy dost, máme pro vás další článek zabývající se touto problematikou. Oproti současné době přibude pár nových povinností, nic zásadního, pokud dnes dodržujete platný zákon.

Nesmíme zapomínat na to, že monitorovaný prostor by měl být zřetelně označen a zpracovávaná data zabezpečena proti možnému zneužití. Platí to dnes a bude to platit i nadále s příchodem GDPR. Odpovědnost stejně jako dnes ponese správce. Dalším důležitým bodem je dodržení korektnosti, zákonnosti a transparentnosti při zpracovávání osobních údajů. Aby bylo zpracování osobních údajů zákonné, musí být splněna nejméně jedna z podmínek uvedených v tomto článku. Možná vás překvapí, že není zapotřebí obdržet souhlas monitorovaných osob. Tento titul by byl těžko splnitelný, nicméně musí být dodržována základní pravidla. Mezi ta patří nezbytnost pro naplnění účelu užívání kamer a přiměřenost k ochraně soukromí monitorovaných osob.

Mezi nové povinnosti se s příchodem GDPR zařadí rozsah poskytovaných informací, vedení záznamů o činnosti a neměně důležitá oznamovací povinnost při úniku dat. Vždy je důležité informovat transparentně, stručně a srozumitelně subjekt údajů. Subjekt musí být též informován o kontaktních údajích na správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, o účelu zpracování údajů, právním základu pro zpracování údajů a informaci o délce uchování kamerového záznamu.

Nová povinnost vedení záznamů bude nahrazovat registrační povinnost dle zákona o ochraně osobních údajů. U záznamů je důležité obsáhnout kontaktní údaje na správce, účely zpracování záznamů, popis kategorií osobních údajů, příjemce údajů, ale také plánované lhůty pro výmaz. Záznamy musí být vyhotoveny písemně a správce je povinen je na požádání poskytnout dozorovému úřadu.

Nakonec nesmíme zapomenout na ohlašovací povinnost. Jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů má být ohlášeno dozorovému orgánu bez zbytečného odkladu, pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se správce o problému dozvěděl.

Mgr. Eva Škorničková
Mgr. Eva Škorničková

Jsem nezávislá právní konzultantka ochrany osobních dat a bezpečnosti IT. O obsah portálu GDPR.cz pečuji jako jeho zakladatelka a šéfredaktorka s podporou redakčního týmu. Máte-li pro nás zajímavý tip, sem s ním!


Hlavní partneři