Menu

Odpovědnost za šíření obchodních sdělení v rámci mailingových kampaní

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal toto důležité stanovisko, na základě kterého jednoznačně stanoví odpovědným za šíření obchodních sdělení jak samotného rozesílatele, tak i společnost, která si takovou mailingovou kampaň objednala.

Dle názoru Úřadu tento závěr vyplývá z § 11 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který staví na objektivní odpovědnosti. Smyslem zákona je mj. chránit soukromí adresátů v co nejširší možné míře. Proto je nutné za toho, kdo šíří obchodní sdělení, považovat i takovou osobu, která k šíření obchodních sdělení ve svůj prospěch udělila pokyn, příkaz, uzavřela za tím účelem smlouvu, či provedla jiný, obdobný úkon.

„Není zkrátka možné se odpovědnosti za šíření obchodního sdělení zprostit jejím pouhým přenesením na rozesílatele prostřednictvím uzavřené smlouvy,“ konstatoval mluvčí ÚOOÚ.

Úřad proto opakovaně klade důraz na to, že šířit obchodní sdělení je možné pouze při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb. Jednou z podmínek je skutečnost, že pro šíření obchodních sdělení, a to jak e-mailem, tak SMS zprávami, nejedná-li se o zákazníka, je třeba souhlasu adresáta takového obchodního sdělení.

Ve světle nových pravidel vyplývajících z GDPR tak důkazní břemeno leží vždy na straně šiřitele, kterým jsou ve většině případů mailingové agentury. Ty pak musí prokázat, že souhlasem adresáta disponují a že byl získán svobodně a za jasným účelem, kterým je v tomto případě šíření jakéhokoliv obchodního nebo marketingového sdělení. Problematice mailingových kampaní a s nimi spojeným získáváním svobodných souhlasů se věnuje i tato konference.

Mgr. Eva Škorničková
Mgr. Eva Škorničková

Jsem nezávislá právní konzultantka ochrany osobních dat a bezpečnosti IT. O obsah portálu GDPR.cz pečuji jako jeho zakladatelka a šéfredaktorka s podporou redakčního týmu. Máte-li pro nás zajímavý tip, sem s ním!


Hlavní partneři