Menu

Obchodní a licenční podmínky pro GDPR dokumenty a vzory

verze 1.0 ze dne 16. 4. 2018

čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1   Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) poskytovatele Mgr. Eva Škorničková, se sídlem Nobelova 812/4, 160 00, Praha 6 – Vokovice, identifikační číslo: 86818635, zapsané v příslušném živnostenském rejstříku  (dále jen „Poskytovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „Uživatel“). Tato práva a povinnosti vznikají v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní portálu www.gdpr.cz (dále jen „Portál“), jehož součástí je sekce Dokumenty.

1.2   Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba, případně osoba nezletilá a to pouze se souhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.

1.3.   Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.

1.4   Poskytovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

čl. 2 Vysvětlení základních pojmů

2.1  Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněné zpřístupnění elektronické publikace (viz. čl. 2, odst. 2.2) Poskytovatelem Uživateli pro jeho vnitřní nebo osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické publikace Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách

2.2  Elektronickou publikací se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to ve formátu MS WORD, MS EXCEL a PDF. Není-li výslovně uvedeno jinak, může takové dílo zahrnovat další soubory – fotografie, grafiky, zvukově obrázkové záznamy a jiné.

2.3  Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou publikací) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Poskytovatel Uživateli v rámci nabízených produktů a Uživatel je povinen zaplatit sjednanou částku přes platební bránu nebo na bankovní účet Poskytovatele. Poskytovatel umožní Uživateli sjednaný počet stažení elektronické publikace dle nabízených produktů.

čl. 3 Způsob a postup objednání služby

3.1   Způsob a postup objednání služby je pevně stanoven Poskytovatelem. Uživatel si dle vlastního zájmu může vybrat z nabízených elektronických publikací. Po řádném zaplacení je elektronická publikace Uživateli vygenerována a k dispozici ke stažení.

3.2   Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Uživatel nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli „papírová“ publikace.

čl. 4 Poskytování služeb a jejich cena

4.1  Veškerá Poskytovatelem nabízená elektronická díla jsou uvedena s jejich cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

4.2  Služba je poskytována po okamžiku uzavření objednávky. Tímto okamžikem se rozumí okamžik úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet Provozovatele).

4.3  Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

čl. 5 Licenční podmínky a reklamace vad

5.1  Uživatel bere na vědomí, že v okamžiku řádného a včasného připsání platby za produkt na účet Poskytovatele je Uživateli poskytnuta nevýhradní a nepřevoditelná licence k užívání produktu, která je vedena pouze na Uživatele a práva s ní souvisejícii může vykonávat pouze osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Udělená licence se vztahuje také na případné aktualizace produktu až do uvedeného limitu stažení zahrnutého ve vybraném balíčku. Aktuální verze dokumentu je vyznačena časovou značkou přímo v názvu souboru, např. 20180416 = verze ze 16. dubna 2018.

5.2  Uživatel není oprávněn dílo šířit, sublicencovat, pronajmout nebo činit jakékoliv jiné právní jednání, jehož výsledkem by bylo zveřejnění produktu či jeho zpřístupnění jakékoli třetí osobě (vyjma zpřístupnění produktu zaměstnancům nebo obchodním partnerům Uživatele s omezením na jejich součinnost s Uživatelem). Uživatel není oprávněn dílo prodávat nebo zpřístupňovat za úplatu třetím stranám.

5.3  Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

5.4  V případě elektronických publikací se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že Uživatel nevěděl, že se jedná o elektronickou publikaci.

5.5   Uživatel má právo na reklamaci vadné elektronické publikace.

  1. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že elektronická publikace nemá vady.
  2. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že v době, kdy elektronickou publikaci převzal, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu zboží na základě prováděné reklamy, že elektronická publikace vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Pokud má prodaná elektronická publikace při převzetí Uživatelem vady, je Uživatel oprávněn uplatnit u Poskytovatele právo z vadného plnění (reklamaci) podle § 2161 a 2172.
  4. Vadou, za kterou Poskytovatel neodpovídá je vada, kterou si uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Uživatel má právo reklamovat elektronickou publikaci v následujících případech:

  1. po stažení souboru s publikací zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou publikaci, než si původně objednal
  2. soubor je poškozený a nelze jej zobrazit

5.6  Lhůta pro reklamaci elektronické publikace ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou publikaci na účet Poskytovatele.

Jakmile uživatel zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí Poskytovateli, aby daná elektronická publikace mohla být prozkoumána. Pokud je reklamace oprávněná, má Poskytovatel povinnost neprodleně vadný soubor opravit nebo vrátit Uživateli zaplacené peníze a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce.  V žádném případě nevzniknou Uživateli další náklady.

5.7   Reklamaci Uživatel může provést elektronicky na email office@gdpr.cz

čl. 6 Platební podmínky

6.1   Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platbu je možné provádět převodem z bankovního konta Uživatele nebo prostřednictvím platebních  karet.

6.2   Objednávka Uživatele musí být zaplacena ve stanovené lhůtě splatnosti, jinak bude stornována. Zpřístupnění dokumentů je podmíněno úhradou v plné výši.

6.3   V případě chybného vyúčtování na straně Poskytovatele, má Uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

6.4   Poskytovatel má povinnost vystavit Uživateli za řádně zaplacenou platbu daňový doklad na zaplacenou částku. V daňovém dokladu bude rozepsána jednotková cena, částka DPH (včetně procentního určení) a souhrnná cena. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou Uživateli.

čl. 7 Odpovědnost

7.1   Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Portálu nebo v důsledku užití Portálu v rozporu s jeho určením.

7.2   Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

7.3   Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

7.4   Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

7.5   Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

7.6   Provozovatel nenese odpovědnost za nedostupnost webové stránky Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.

čl. 8 Závěrečná ustanovení

8.1  Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

8.2  Jsou-li některá ustanovení těchto Podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení..

8.3  Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zák. č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, nebo marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy, v ostatních případech je k řešení sporů příslušný soud (§12).

8.4  Tyto Podmínky jsou platné od 16.4. 2018.


Hlavní partneři