Menu

Obchodní podmínky

Odesláním formuláře souhlasíte s těmito Obchodními podmínkami.

Odesláním vyplněného formuláře nevzniká mezi provozovatelem a DPO jakýkoliv soukromoprávní vztah, provozovateli ani DPO nevzniká vzájemná povinnost plnění.

Provozovatel není agenturou práce ani nezprostředkovává zaměstnání ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Odesláním formuláře také potvrzujete, že nejste veden v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Obchodních podmínek se rozumí:
 • Provozovatelem Eva Škorničková, IČ 86818635, se sídlem Nobelova 812/4, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 6, e-mail: office@gdpr.cz.
 • DPO uživatel, který je veden v databázi jako osoba kvalifikovaná pro výkon profese pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „pověřenec“) a která má zájem vykonávat tuto pozici pro třetí osoby jako osoba samostatně výdělečně činná nebo formou závislé činnosti.
 • Databází interní databáze údajů o DPO vedená provozovatelem.
 • VOP se rozumí tyto Obchodní podmínky.
 1. VOP upravují podmínky mezi provozovatelem a DPO, za nichž bude provozovatel agregovat a nakládat s osobními údaji a informacemi o DPO. Ochrana osobních údajů je upravena Zásadami pro ochranu osobních údajů.
 2. Provozovatel není agenturou práce ve smyslu § 58 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nezprostředkovává zaměstnání dle § 14 zákona o zaměstnanosti a není ani zprostředkovatelem smluvního vztahu ve smyslu § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 3. DPO, kteří prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách poskytnou své údaje za účelem jejich předání případným zájemcům o DPO, tak činí dobrovolně, svým jménem a provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 4. Provozovatel DPO negarantuje využití nebo předání kontaktu třetí osobě.
 5. Znění VOP může provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně provozovatel e-mailem informuje DPO nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li DPO se změnou VOP souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.

   II. Podmínky poskytování služeb

 1. Provozovatel je konzultantem v oblasti ochrany osobních údajů a za tímto účelem provozuje informační web gdpr.cz. Součástí webu je záložka „DPO“ s hyperlinkem odkazujícím na Google Form. DPO může formulář vyplnit a odeslat provozovateli. Podmínky nakládání s osobními údaji se řídí Zásadami pro ochranu osobních údajů.
 2. Provozovatel poskytnuté informace uloží v databázi a může je poskytnout třetí osobě – zájemci o DPO – za účelem vzájemného propojení DPO a zájemce o DPO. Tímto DPO uděluje k předání souhlas.
 3. Provozovatel předá informace o DPO na základě vyhodnocení vybraných objektivních faktorů, aniž by posuzoval kvalitativní kritéria nutná pro potenciální výkon pozice pověřence.
 4. Komunikace DPO a zájemce o DPO bude probíhat nezávisle na vůli provozovatele. Provozovatel není odpovědný za obsah ani následek jednání mezi zájemcem o DPO a DPO včetně právních vztahů vzniklých na základě propojení.
 5. Databáze eviduje výhradně informace o DPO v rozsahu dle Zásad pro ochranu osobních údajů. Údaje se do databáze ukládají odesláním vyplněného formuláře dle II. 1 a odsouhlasením VOP.
 6. Účelem existence databáze je pouze umožnění navázání kontaktu DPO a zájemců o DPO, nikoliv samotný kontakt s DPO či ověřování informací DPO poskytnutých. Registrační formulář obsahuje především údaje nezbytné pro naplnění účelu databáze.
 7. Za zajištění provozu databáze a možnost předání kontaktu zájemci o DPO se nehradí odměna.
 8. Předání kontaktu mezi DPO a zájemcem o DPO proběhne komunikačními prostředky mimo databázi.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo informace o DPO do databáze nezahrnout a existující údaje z databáze odebrat zejména v případě, že získá důvodné pochybnosti o pravosti údajů poskytnutých DPO.
 10. Provozovatel je pořizovatelem databáze ve smyslu § 89 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

III. Prohlášení DPO

 1. DPO se zavazuje, že:
 • Bude své údaje v případě jejich změny bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím opětovně vyplněného registračního formuláře či e-mailem zaslaným provozovateli.
 • Poskytne provozovateli pravdivé údaje.
 • Nebude po provozovateli vyžadovat údaje o zájemcích o DPO.
 1. DPO berou na vědomí a souhlasí, že:
 • Registrační formulář nemusí být dostupný nepřetržitě.
 • Provozovatel nekontroluje přímo či nepřímo vyplněné údaje DPO.
 • Provozovatel je oprávněn provozování databáze kdykoliv přerušit, pozměnit či ukončit.
 • Zasláním registračního formuláře DPO nevzniká nárok na předání kontaktu zájemci o DPO, vyhledání příležitosti pro poskytování služeb DPO jakož ani na jakékoliv plnění ze strany provozovatel s výjimkou práv a povinností souvisejících s ochranou osobních údajů podle Zásad pro ochranu osobních údajů.
 • Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou nesprávnými nebo nepravdivými údaji uvedenými ve formuláři.
 • Provozovatel nebude DPO poskytovat údaje a informace o zájemcích o DPO.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s databází se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s VOP mezi DPO a provozovatelem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto VOP nabývají účinnosti 20. 12. 2017.

Hlavní partneři