Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Obchodní podmínky.

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
 • Provozovatelem Eva Škorničková, IČ 86818635, se sídlem Nobelova 812/4, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 6, e-mail: office@gdpr.cz.
 • DPO uživatel, který je veden v databázi jako osoba kvalifikovaná pro výkon profese pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „pověřenec“) a která má zájem vykonávat tuto pozici pro třetí osoby jako osoba samostatně výdělečně činná nebo formou závislé činnosti.
 • Databází interní databáze údajů o DPO vedená provozovatelem.
 1. Provozovatel je konzultantem v oblasti ochrany osobních údajů a za tímto účelem provozuje informační web gdpr.cz. Součástí webu je záložka „DPO“ s hyperlinkem odkazujícím na Google Form. DPO může formulář vyplnit a odeslat provozovateli.
 2. DPO, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své údaje za účelem jejich předání případným zájemcům o DPO, tak činí dobrovolně, svým jménem a provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 3. Provozovatel není vůči DPO vázán povinností využití nebo předání osobních údajů třetí osobě.
 4. Znění Zásad pro ochranu osobních údajů může provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně provozovatel e-mailem informuje DPO nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li DPO se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.

II. Ochrana osobních údajů

 1. Na DPO, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. DPO souhlasí, že odesláním vyplněného registračního formuláře DPO započne zpracovávání osobních údajů provozovatelem, který je správcem osobních údajů.
 3. Jedná se o tyto osobní údaje: jméno a příjmení, rok narození, občanství, nejvyšší dosažené vzdělání včetně studovaného oboru, profesní zkušenosti, jazykové znalosti, adresa bydliště, výše hrubého měsíčního příjmu, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo, IP adresa zařízení, z níž byl formulář odeslán, fotografie z profilů sociálních sítí.
 4. Osobní údaje uvedené v čl. II. 3 budou zpracovávány za účelem vedení databáze a za účelem předání zájemcům o DPO v případě, že o ně projeví zájem a to pro zkontaktování DPO za účelem spolupráce při výkonu pozice pověřence DPO a pro vedení interní databáze zájemci o DPO o potenciálních DPO. Osobní údaje podle tohoto odstavce budou zpracovávány po dobu trvání udělení souhlasu, kterou DPO (subjekt údajů) zvolil ve formuláři podle I. 2.
 5. Jméno a příjmení, fotografie, adresa bydliště, e-mail a telefonní číslo budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu uděleného ve formuláři podle I. 2 a po dobu 12 měsíců po ukončení vedení DPO v databázi pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi provozovatelem a DPO souvisejícího s Obchodními podmínkami.
 6. DPO souhlasí, že mu budou na e-mail provozovatelem zasílány nabídky služeb provozovatele souvisejících s výkonem pozice DPO (např. poradenství, vzdělávací kurzy) po dobu evidence DPO v databázi a 12 měsíců po jeho skončení.
 7. DPO je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu office@gdpr.cz. DPO zároveň bere na vědomí, že nebude-li provozovatel disponovat souhlasem se zpracováním osobních údajů v důsledku výmazu a likvidace osobních údajů v databázi, nebude docházet k předání kontaktu DPO zájemcům o DPO.
 8. Po ukončení vedení DPO v databázi provozovatel osobní údaje ihned zlikviduje (s výjimkou odst. 5 a 6).
 9. DPO bere na vědomí, že provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů zpracovateli, nicméně neodpovídá DPO za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů zpracovateli dle čl. II. 11.
 10. DPO berou na vědomí, že databáze je uložena v datacentrech společnosti Google LLC. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
 11. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (s výjimkou II. 4 a II. 10, zaměstnanců provozovatele a smluvních partnerů, kteří budou zavázáni mlčenlivostí ohledně zpracovávaných osobních údajů).
 12. DPO potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.
 13. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 14. V případě, že by se DPO domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (II. 4 a II. 10) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života DPO nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu office@gdpr.cz,
  2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem na adresu office@gdpr.cz, aby provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne. Nevyhoví-li provozovatel námitce, má DPO právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění DPO obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 1. Požádá-li DPO o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat.
 2. DPO bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.

III. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s databází nebo se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi DPO a provozovatelem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 20. 12. 2017.

Hlavní partneři

GDPR vstoupí v účinnost za :

  dnů :   hodin :   minut :   vteřin

: 25. května 2018