Menu

Právo na přístup

Právo na přístup dává občanům EU možnost ověřit si zákonnost zpracování jejich údajů. Je téměř absolutním právem občanů, s výjimkou případů stanovených článkem 23, který dává členským státům EU možnost omezit toto právo v zájmu národní a veřejné bezpečnosti, obrany a soudních řízení.

Každý občan tedy bude mít právo vědět a být informován o:

  • účelech zpracování,
  • kategorii dotčených osobních údajů,
  • příjemcích nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
  • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


Hlavní partneři