Evropský datový prostor pro mobilitu

EU chce podpořit sdílení dat o dopravě. Proč? Aby podpořila rozvoj nových produktů a také efektivitu, bezpečnost a odolnost dopravní infrastruktury.

dopravní data

Seriál článků o společných datových prostorech (Evropský prostor pro zdravotní data I a II, nový rámec pro sdílení dat ve finančním sektoru) pokračuje představením iniciativy Společného evropského datového prostoru pro mobilitu (Common European Mobility Data Space, EMDS).

Další z ambiciózních projektů v rámci Evropské datové strategie končící Evropské komise, který má rovněž za cíl posílení konkurenceschopnosti, digitální transformace a následně datového potenciálu EU, zatím nenabyl podobu legislativního návrhu. Dosud proběhla pouze veřejná konzultace, a to již koncem roku 2022.  O rok později bylo publikováno sdělení Evropské komise o dalším postupu v této věci.

Cíle a záměry evropského datového prostoru pro mobilitu

Cílem EMDS má být zlepšení přístupnosti, agregace a sdílení dat se záměrem zvýšit efektivitu, bezpečnost, udržitelnost a odolnost v sektoru dopravy. Datový prostor bude založen na stávajících iniciativách a aplikacích využívajících dopravní data. Podporu mu poskytnou další iniciativy, které se zaměřují na zlepšení interoperability, zabezpečení a dostupnosti informací, jakož i na rozvoj datových kapacit.

Tento datový prostor má podpořit širší adopci inteligentních dopravních systémů, autonomní dopravy a lepší integraci dopravních sítí. To by mělo vést ke zlepšení celkové efektivnosti, snížení dopadů na životní prostředí a zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích a železnicích atd.

Datový prostor pro mobilitu v detailu

Jaké jsou konkrétní cíle EMDS?

  • Usnadnění vyhledávání zdrojů dat a poskytnutí nástrojů, které umožní porozumět kvalitě dat a souvisejícím podmínkám přístupu k nim.

  • Identifikaci základních údajů a zvýšení jejich dostupnosti na podporu dopravních služeb, které jsou považovány za klíčové na celém území EU.

  • Usnadnění přístupu k datům a jejich opakovanému použití prostřednictvím modální (v rámci jednoho typu dopravy) a intermodální harmonizace podmínek sdílení spravedlivým, transparentním, přiměřeným a nediskriminačním způsobem.

  • Umožnění technické, organizační a právní interoperability pro přístup k dopravním údajům, jejich opakovanému použití a sdílení mezi veřejnými a soukromými subjekty, zprostředkovateli údajů a zdroji údajů.

  • Optimalizaci shromažďování údajů a snížení administrativní zátěže prostřednictvím identifikace mezer a překryvů, popř.  úpravě v odvětvových právních předpisech.

  • Usnadnění interoperability s dalšími společnými evropskými datovými prostory.

Jak toho dosáhnout?

Rozhodně bude nezbytné identifikovat klíčová dopravní data a zvýšit jejich dostupnost pro základní služby a služby s přidanou hodnotou. Tak jak i u dalších evropských datových prostorů by měla být dosažena technická, organizační, sémantická a právní interoperabilita pro přístup k datům a jejich sdílení mezi veřejnými a soukromými subjekty.

Systém EMDS bude nejspíše uplatňovat decentralizovaný přístup a propojovat různé ekosystémy dopravních dat, aniž by vytvářel společnou (centralizovanou) databázi.

Mezi účastníky budou patřit poskytovatelé dat, uživatelé a zprostředkovatelé dat, organizace zabývající se altruismem dat, tržiště dat a poskytovatelé služeb. Konkrétně by se mohlo jednat o dopravní a logistické společnosti, výrobce dopravních prostředku, výrobce náhradních dílů, pojišťovny a další.  

Příklady možného použití byly identifikovány v oblastech, jako je bezpečnost silničního provozu, propojená a autonomní mobilita, udržitelná alternativní paliva, městská a venkovská mobilita, multimodální mobilita a doprava, logistika, vodní doprava a letectví.

Nadstavba ke stávajícím řešením v oblasti dopravních dat

V oblasti mobility a dopravy již existuje řada právních předpisů a iniciativ EU, které upravují sdílení údajů o cestujících a nákladu. Patří sem odlišné rámce pro různé typy interakcí (B2C, B2B, B2G, G2B, G2G) v kontextu různých druhů dopravy, např. lodní doprava, letecká doprava, železnice, automobilová doprava, samotná agenda dopravní bezpečnosti či inteligentních dopravních systémů.

Současné uspořádání je evidentně různorodé a roztříštěné, s různými řídicími strukturami. Cílem EMDS je tyto ekosystémy komplexně propojit, podpořit soudržnost a v případě potřeby postupně harmonizovat podmínky přístupu k údajům v rámci důvěryhodného a bezpečného prostředí. EMDS proto tyto stávající rámce zohlední a bude na nich stavět jak v rovině technické, tak správní.

Výše naznačenou roztříštěnou legislativní úpravu i již existující ekosystémy dat bude potřeba analyzovat, aby bylo možné určit relevantní společné stavební bloky pro interoperabilitu, suverenitu dat, důvěryhodnost a správu a dosažení žádoucích obchodních a právních aspektů. Dále bude dobrým základem analyzovat stávající standardy a poté podporovat sbližování standardizace, která umožní interoperabilitu a zjednoduší propojování jednotlivých datasetů. Významným úkolem bude taktéž propojení stávajících a vznikajících datových prostorů v oblasti mobility a dopravy.

Vazba na GDPR a další předpisy

Důležitým prvkem, který bude muset řešit i právní úprava sdílení dopravních dat, je kompatibilita s již existující datovou regulací, především nařízením o datech a nařízením o správě dat, např. u obchodního tajemství.

A pochopitelně, stejně jako u dalších předpisů ke sdílení dat, platí nutnost zohlednění pravidel pro zpracování a ochranu osobních údajů podle s GDPR. Konkrétně to bude, kromě ochrany údajů cestujících a dalších „očekávaných“ subjektů osobních údajů, nutné zohlednit i u identifikace uživatele či držitele osobních údajů. Důležité bude rovněž správně nastavit pravidla pro realizaci práv, vhodně zvolit právní základy a rozsah zpracování osobních údajů, a to vše s cílem minimalizace rizik pro základní práva fyzických osob.

Problematice ochrany osobních údajů při zpracování dopravních dat se věnoval i Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Sbor již před několika lety aktualizoval Pokyny č. 01/2020 ke zpracování osobních údajů v souvislosti s propojenými vozidly a aplikacemi souvisejícími s mobilitou. Tento dokument bude vhodné zohlednit i během formulace návrhu EMDS.

Evropský sbor zdůrazňuje,  že většina údajů spojených s propojenými vozidly je nutno považovat za osobní údaje, pokud je možné je spojit s jedním nebo více identifikovatelnými jedinci. Pokyny také upozorňují na význam informování subjektů údajů před zpracováním jejich osobních údajů a na nutnost zajištění jejich práv v průběhu celého procesu zpracování.

Dopad těchto pokynů není omezen pouze na výrobce automobilů, ale také na další třetí strany, jako jsou dodavatelé automobilového průmyslu, opraváři vozidel, společnosti nabízející sdílení automobilů či pojišťovny (zmíněné v kontextu pojištění založené na skutečném využití nebo dynamické mapování, "Pay As You Drive").

Všichni správci údajů musí zajistit, aby účely zpracování dat byly „výslovně vyjádřené a legitimní“, aby osobní údaje nebyly dále zpracovávány způsobem neslučitelným s těmito účely a aby existoval platný právní základ pro zpracování. Pokyny zdůrazňují naprostou dominanci právního základu souhlasu. Podle názoru Evropského sboru například telemetrické údaje, které se během používání vozidla shromažďují pro účely údržby, nesmějí být bez souhlasu uživatelů sdělovány žádné třetí straně.

Výhody sdílení dopravních dat pro uživatele

Co může jednodušší a efektivnější sdílení dopravních dat přinést koncovým uživatelům, spotřebitelům?

Uživatelé třeba mohou snadněji uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb za účelem získání služeb s přidanou hodnotou, které se týkají jejich vozidla. Subjekt údajů tak může například uzavřít pojistnou smlouvu, která nabízí nižší pojistné za méně ujetých kilometrů („Pay As You Drive“) nebo za dobré chování za volantem („Pay How You Drive“) a která vyžaduje sledování jízdních návyků pojišťovnou. Subjekt údajů by mohl rovněž uzavřít smlouvu se společností, která nabízí silniční asistenční službu v případě poruchy a která zahrnuje přenos údajů o poloze vozidla, nebo smlouvu s poskytovatelem služeb s cílem přijímat zprávy nebo upozornění týkající se fungování vozidla (např. upozornění na stav opotřebení brzd nebo upomínka na datum technické kontroly).

Mezi další očekávané výhody pro spotřebitele patří lepší prediktivní údržba a vzdálená diagnostika k zajištění efektivnějších oprav či výběr pojistných produktů koncipovaných na míru. Obecnější perspektivou lze zmínit podporu udržitelnosti, zvýšení logistické efektivity a podpora prevence i samotné bezpečnosti dopravy či inovaci v dopravních technologiích.

Kdy bude sdílení dopravních dat zavedeno do praxe?

K časovému rámci je prozatím předčasné se vyjadřovat, jelikož mandát současné Evropské komise se blíží k závěru. Nové složení bude zřejmé až po červnových volbách do Evropského parlamentu. Další vývoj EMDS, pravděpodobně již v podobě konkrétního legislativního návrhu, tedy můžeme očekávat až za nově konstituované Evropské komise se zohledněním jejich tematických a časových priorit. Tedy nejdříve na konci tohoto roku.

Loading...