Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na webu GDPR.cz

Při návštěvě webových stránek GDPR.cz a využívání online produktů dochází ke zpracování osobních údajů uživatelů. Tento dokument popisuje, jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány a jak mohou uživatelé uplatnit svá práva.

Správce údajů

Provozovatelem webu GDPR.cz a správcem osobních údajů je společnost TAYLLORCOX s.r.o., IČO 27902587, se sídlem Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1 - Nové město.

Správce lze kontaktovat elektronicky na adrese [email protected], písemně na adrese sídla společnosti nebo telefonicky na +420 222 553 101.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účely a právní tituly zpracování osobních údajů

Při provozování webových stránek dochází ke zpracování osobních údajů pro následující účely:

1. Zajištění bezpečnosti, dostupnosti, funkčnosti a stability webových stránek

Za tímto účelem jsou zpracovávány především síťové identifikátory a další data o chování uživatelů (IP adresy, údaje o aktivitě na webu GDPR.cz, pokusy o prolomení zabezpečení nebo jiné narušení funkčnosti a dostupnosti webu).

Právním titulem k tomuto zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na zabezpečení funkčnosti a integrity stránek GDPR.cz.

2. Úprava a optimalizace webových stránek

Za tímto účelem jsou zpracovávány především data o chování uživatelů (údaje o aktivitě na webu GDPR.cz).

Právním titulem k tomuto zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na průběžném upravování stránek GDPR.cz.

3. Zasílání elektronického newsletteru

Pro tento účel jsou zpracovávány informace o příjemci newsletteru (jméno, příjmení, organizace, ve které působí, e-mail či další kontaktní informace).

Právním titulem pro toto zpracování je souhlas vyjádřen při registraci k odběru newsletterů.

4. Informování o novinkách, nových produktech a službách

Pro tento účel jsou zpracovávány údaje o adresátovi (jméno, příjmení, organizace, ve které působí, e-mail či další kontaktní informace) a informace o vyžívaných produktech na webu GDPR.cz.

Právním titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem správce informovat klienty o dalších produktech, ve spojení s možností zasílat elektronické informace stávajícím uživatelům dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.

5. Přímý marketing prostřednictvím cookies a podobných nástrojů

Za tímto účelem jsou zpracovávány především síťové identifikátory, údaje o chování uživatele na internetu a základní sociodemografická data.

Právním titulem k tomuto zpracování je souhlas s využitím cookies při návštěvě webových stránek (cookies lišta).

6. Poptávkový formulář

Za tímto účelem jsou zpracovávány údaje o zájemci (jméno, příjmení, organizace, ve které působí, e-mail či další kontaktní informace) a informace o poptávce po službách správce a jeho spolupracujících odborníků.

Právním titulem pro toto zpracování je oprávněný zájem správce poskytnout zájemci informace o službách správce, ve spojení s možností správce předat údaje zájemce, které v poptávkovém formuláři uvedl, spolupracujícím odborníkům za účelem vyhovění poptávky zájemce.

Příjemci osobních údajů

Na zajištění funkčnosti webových stránek GDPR.cz se podílí několik technických dodavatelů, kteří mohou mít v různém rozsahu přístup k osobním údajům uživatelů.

Jedná se zejména o následující zpracovatele:

  • Bloomreach CZ s.r.o., IČO: 05927927 (marketingové a CRM nástroje)

  • The Rocket Science Group LLC (provozovatel komunikačního nástroje Mailchimp)

  • Google Ireland Limited (provozovatel analytických nástrojů)

  • Spolupracující odborníci portálu GDPR.cz, jejichž seznam je dostupný zde.

Práva uživatelů

Uživatelé webu GDPR.cz mají především tato práva:

1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je zpracování založeno na tomto právním titulu.

2. Právo na přístup k osobním údajům, které o nich správce zpracovává.

3. Právo na opravu či výmaz osobních údajů, pokud jsou zpracovávané údaje nepřesné, neaktuální nebo správce k jejich zpracování nedisponuje právním titulem

4. Právo na omezení zpracování a na námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněném zájmu správce.

5. Právo na přenositelnost osobních údajů, které lze uplatnit pro zpracování osobních údajů založeném na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy.

Uživatelé mohou svoje práva uplatnit na výše uvedených kontaktech, nebo v příslušných komunikačních kanálech, např. odhlášení od odběru newsletterů.

Právo podat stížnost k ÚOOÚ

Pokud subjekt údajů nebude spokojen s tím, jak správce vyřídí jeho požadavek, resp. jak obecně zpracovává jeho osobní údaje, může kdykoliv podat stížnost k dozorovému úřadu. Tím je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), jehož kontaktní údaje jsou zde: https://uoou.gov.cz/kontakt

Platnost a aktualizace tohoto dokumentu

Dokument Informace o zpracování osobních údajů na webu GDPR.cz je platný od 1. dubna 2024.

Tento dokument může správce aktualizovat a upravit, například při změně účelů či právních titulů zpracování, svých kontaktních údajů, využívaných zpracovatelů atd.

Loading...