Jak na compliance v soutěžním právu?

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal metodiku ke compliance. Jak nastavit compliance program, aby ochránil před pokutou za porušování pravidel hospodářské soutěže?

Jak na compliance v soutěžním právu?

Hospodářská soutěž

Volná hospodářská soutěž je základem svobodného a férového trhu. Trh, resp. někteří hráči na trhu, mohou mít přirozené sklony k tomu, aby různé aspekty soutěže, zejména na straně nabídky produktů a služeb, omezovali. Typicky k tomu dochází v případě monopolního nebo oligopolního postavení některých soutěžitelů, problémem ale je i manipulace účasti ve veřejných zakázkách, zneužívání významné tržní síly či nezákonné přiznávání a přidělování veřejné podpory.

Na to, aby hospodářská soutěž fungovala, dohlíží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Kontroluje, jestli někdo na trhu nezneužívá dominantního postavení, trh není manipulován kar schvaluje spojení soutěžitelů (obchodních podniků ve stejných či obdobných oborech podnikání) a za porušení pravidel také uděluje pokuty. Často v řádech milionů či desítek milionů korun.

Za co ÚOHS pokutuje?

Pro ilustraci několik příkladů pokut ÚOHS z poslední doby:

  • V prosinci 2023 byla potvrzena pokuta 43 milionů korun skupině podniků za účast na kartelové dohodě týkající se zakázky na zabezpečení železničních přejezdů.

  • Hospodářskou soutěž ohrožuje i jednání, kdy výrobce obchodníkům stanovuje minimální ceny, za které mohou jeho zboží prodávat. V nedávném případě tak uložil ÚOHS výrobci batohů a aktovek pokutu převyšující 10 milionů korun.

  • Ne všichni podnikatelé jsou z kontroly ÚOHS nadšení. Někteří dokonce odmítají spolupracovat, poskytnout informace a dokumenty či vpustit kontrolory do svých prostor. I to je samozřejmě porušení předpisů, jak se o tom přesvědčil jeden výrobce domácích spotřebičů. Za to, že při kontrole neposkytl ÚOHS součinnost (přístup k záznamům, „zamrazení“ vybraných e-mailových schránek a jejich obsahu), dostal pokutu ve výši skoro 14 milionů korun.

Funkční compliance program ochrání i férové tržní podmínky

Compliance program je sadou postupů, kontrol a opatření, která má zajistit soulad s pravidly. S trestním zákoníkem, GDPR, ochranou spotřebitele, životního prostředí, AML… A také s právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže.

I ÚOHS už několikrát při ukládání pokuty zohlednil, že daný podnik měl zavedený, nebo alespoň slíbil zavést, compliance program, který by měl dalšímu porušení předpisů zabránit.

Aby ÚOHS přijímání compliance programů v této oblasti podpořil, vydal k 1. lednu 2024 komplexní metodiku, jak na compliance v hospodářské soutěži. ÚOHS se tím snaží působit preventivně a předcházet narušování hospodářské soutěže.

Cílem metodiky je přispět k zavádění compliance a poradit soutěžitelům, jak má skutečný a efektivní compliance program v této oblasti vypadat. A když už se to nepovede a compliance program porušení pravidel nezabrání, může být alespoň použit jako polehčující okolnost a přispět ke snížení pokuty.

Jak správně zavést soutěžní compliance

Jaké jsou základní vlastnosti skutečně efektivního compliance programu podle ÚOHS? Pro to, aby compliance program účinně předcházel narušování pravidel hospodářské soutěže, nebo alespoň pomohl podnikům při kontrole a sankčním řízení ÚOHS, musí podle metodiky splňovat tyto hlavní náležitosti:

  • Compliance program musí být individualizovaný a přizpůsobený podmínkám konkrétního podniku.

  • Musí být skutečně zavedený do praxe, pouhé formální přijetí a schválení sady směrnic rozhodně nestačí.

  • Compliance program potřebuje podporu nejvyššího vedení (tone of the top), deklarovanou a fakticky realizovanou jak dovnitř, tak navenek (např. prohlášením na webových stránkách podniku).

  • O compliance programu musí být dostatečně informováni pracovníci na všech stupních řízení.

  • Compliance program a jeho jednotlivé součásti a procesy je nutno dokumentovat.

  • Efektivnost, úplnost a funkčnost compliance programu by měla být pravidelně ověřována, v případě nedostatků je nezbytné compliance program upravit či doplnit.

Compliance program podle ÚOHS

ÚOHS v metodice rovněž uvádí typické kroky či procesy, které by měl compliance program v oblasti hospodářské soutěže obsahovat.

Řada z nich je obvyklou součástí compliance programů bez ohledu na to, v jakém sektoru jsou zaváděny. Například identifikace a řízení compliance rizik, školení vedení a zaměstnanců organizace, dohled nad dodržováním nastavených pravidel či důvěrný kanál pro oznamování možného porušení pravidel (whistleblowing).

Metodika uvádí i některá ne zcela běžná opatření, která však mají podle názoru ÚOHS potenciál přispět k předcházení porušení pravidel hospodářské soutěže.

Jaká to jsou?

ÚOHS například doporučuje, aby soutěžní compliance program umožňoval přijímání anonymních whistleblowing oznámení. Důvěrně zaslaných informací od zaměstnanců či dalších osob v obdobném postavení o tom, že při činnosti organizace může docházet k porušení zákona. Český whistleblowing zákon (zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů), obecně povinnost přijímat anonymní oznámení nezakládá, podle ÚOHS je to však v oblasti hospodářské soutěže přesto důležitou a žádoucí součástí compliance programu.

Pro kontrolu dodržování nastavených pravidel v praxi pak ÚOHS navrhuje i využití „provokací“. Simulovaných situací, ve které budou zaměstnanci podniku vystaveni simulované závadné konverzaci, například nabídce rozdělení části trhu či společném postupu při podání nabídky do veřejné soutěže. Jejich cílem má zřejmě být ověření, jestli compliance program a zavedené kontroly skutečně v praxi fungují, případně kde potřebují posílit.  

Jeden nebo více compliance systémů?

Náležitosti skutečně funkčního compliance programu jsou obecně platné. V detailu lze odkázat například na metodiku Nejvyššího státního zastupitelství nebo příslušný ISO standard. Z těchto obecných pravidel vychází i nová metodika ÚOHS, kterou je nutné určitě uvítat. Stejně jako každý další impuls k systematické snaze předcházet porušování pravidel.

Metodika od ÚOHS navrhuje i některé nové prvky, z nichž zejména použití simulovaných závadných konverzací a nabídek protisoutěžního jednání může v praxi vyvolat řadu otázek, od trestněprávních, pracovněprávních až po ty ryze etické. Tento prvek je proto vhodné používat opatrně a zcela transparentně.

K zamyšlení je také otázka, jestli zavádět samostatný compliance program pro různé oblasti činnosti, resp. různá rizika, nebo zda spíše nehledat možnosti, jak jeden compliance systém využít pro zajištění a doložení souladu s různými regulacemi. Metodika ÚOHS na mě v některých částech působí dojmem, že doporučuje spíše první postup, zatímco ze svojí praxe bych za efektivnější označil spíše ten druhý. Efektivní nejen z pohledu nákladů, ale i komplexního (holistického) řízení compliance rizik.

Loading...