Ochrana osobních údajů

Pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů, práva dotčených osob, pokuty a další sankce.

Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 • Upravuje povinnosti správců a zpracovatelů při zpracování osobních dat, práva dotčených osob, subjektů údajů, postavení a roli pověřence pro ochranu osobních údajů, kompetence dozorových úřadů a sankce za porušení pravidel.

 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Trestněprávní směrnice

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

 • Uplatní se zejména na zpracování osobních údajů v bezpečnostních agendách.

 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680&qid=1691690077474

Zákon o zpracování osobních údajů

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 • Upřesňuje některá pravidla a požadavky GDPR na vnitrostání úrovni, výjimky z některých povinností a zpracování údajů ve specifických oblastech.

 • https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110

Změnový zákon

 • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

 • Novelizace 39 českých zákonů související s přijetím GDPR.

 • https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-111

Standardní smluvní doložky

Loading...