Nová pravidla AML: Zásadní krok k transparentnosti a bezpečnosti

Evropský parlament nedávno schválil rozsáhlý balíček právních předpisů, který výrazně posílí schopnost EU bojovat proti praní peněz a financování terorismu. Tyto změny zvyšují transparentnost, zlepšují dohled a posilují ochranu finančního systému.

AML CFT

AML v kostce: Boj EU proti praní peněz a financování terorismu

Evropská unie dlouhodobě usiluje o posílení svého finančního systému proti rizikům spojeným s legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu. V rámci těchto snah byl připraven balíček legislativních opatření, který nyní zahrnuje šestou směrnici o praní peněz (AML), nařízení o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a nařízení o Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA).

Historie boje proti praní peněz v EU

Praní peněz a financování terorismu představují významná rizika pro ekonomiku, finanční systém a bezpečnost občanů EU. Boj proti těmto hrozbám je na politické agendě EU již více než třicet let.

První směrnice o praní peněz byla přijata v roce 1991. Právní rámec od té doby prošel několika řadou reforem. Aby bylo možné účinně čelit všem souvisejícím rizikům, musí se pravidla EU neustále přizpůsobovat nově vznikajícím hrozbám, včetně technologických inovací, jako jsou virtuální měny, globální povaha teroristických organizací a vynalézavost zločinců při využívání mezer v systému.

V červenci 2021 Evropská komise navrhla soubor legislativních opatření k dalšímu posílení a lepšímu prosazování pravidel EU proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT). Tento balíček zahrnuje nařízení o vytvoření Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, nařízení o požadavcích na boj proti praní peněz pro soukromý sektor, směrnici o mechanismech proti praní peněz a revizi nařízení o převodech fondů.

Rada a Evropský parlament už v lednu tohoto roku dosáhly prozatímní dohody o podstatných částech tohoto legislativního balíčku.

AML povinnosti dopadnou na kryptosvět i fotbalové kluby

Nová legislativa zavádí jednotná AML pravidla v celé EU. Cílem je uzavřít možné mezery, které zločinci využívají k legalizaci nezákonných výnosů nebo financování teroristických aktivit.

Nová pravidla se budou vztahovat také na většinu krypto-sektoru, což přinutí všechny poskytovatele služeb kryptoaktiv (CASP) provádět identifikaci a kontrolu jejich zákazníků a hlásit podezřelé aktivity. Obchodníci s kryptoměnami budou muset klienty identifikovat u transakcí ve výši 1 000 EUR nebo více. Od roku 2029 AML regulace dopadne také na profesionální fotbalové kluby, které se zapojují do vysokohodnotných finančních transakcí. Ty budou povinny ověřovat identitu svých zákazníků, sledovat transakce a hlásit jakékoli podezřelé aktivity finančním zpravodajským jednotkám, v případě ČR na Finanční analytický úřad (FAÚ). Tato opatření se týkají i transferů hráčů a sponzorských smluv.

Zavádějí se rovněž specifická opatření zvýšené ostražitosti pro přeshraniční korespondenční vztahy poskytovatelů služeb kryptoaktiv a finančních institucí při jednání s velmi bohatými jednotlivci, jejichž celkové jmění přesahuje 50 000 000 EUR (mimo jejich hlavní bydliště).

Limit na hotovostní platby a zesílená kontrola

Nová legislativa nastavuje maximální limit pro hotovostní platby ve výši 10.000 EUR. Výjimkou jsou platby mezi soukromými osobami v neprofesionálním kontextu, avšak členské státy mohou stanovit i přísnější limity.

Pravidla pro určení skutečných vlastníků právnických osob (obchodní společnosti, nadace atd.) jsou více harmonizována a transparentní. Dohoda stanovuje prahovou hodnotu skutečného vlastnictví na 25 %.

Povinné subjekty budou muset uplatňovat zesílená opatření u transakcí a obchodních vztahů zahrnujících země s vysokým AML rizikem. Jedná se o státy, jejichž nedostatky v národních pravidlech a postupech proti praní peněz a financování terorismu představují hrozbu pro integritu vnitřního trhu EU.

Nová legislativa zajistí, že novináři, média, organizace občanské společnosti a kompetentní orgány budou mít okamžitý a bezplatný přístup k informacím o skutečných vlastnících firem a dalších právnických osob. Tyto informace budou dostupné v národních registrech, které budou propojené na úrovni EU a budou obsahovat data zpětně až za posledních pět let.

Finanční zpravodajské jednotky, v České republice tuto roli plní Finanční analytický úřad, budou mít okamžitý a přímý přístup k finančním, administrativním a donucovacím informacím, včetně daňových údajů, informací o fondech a dalších aktivech zmrazených podle cílených finančních sankcí.

Vznik celoevropského AML úřadu

Dlouhé měsíce diskusí a debat o nové centrální autoritě a jejím umístění nakonec vedly k rozhodnutí vytvořit Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AMLA), který bude sídlit ve Frankfurtu.

Nový úřad bude mít za úkol přímo dohlížet na nejrizikovější finanční subjekty, zasahovat v případě selhání dohledu a fungovat jako centrální uzel pro dohledové orgány. AMLA bude rovněž zodpovědná za implementaci cílených finančních sankcí a bude projednávat spory mezi dozorovými orgány jednotlivých členských států.

Další novela českého AML zákona

Český zákonodárce také nelení. Dne 30. dubna 2024 byla publikována novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), která nabyla účinnosti 1. května 2024. Některá ustanovení týkající se úvěrových a finančních institucí však začnou platit až od 1. ledna 2025.

Novela rozšiřuje okruh povinných osob o provozovatele internetových loterií a binga, insolvenční a restrukturalizační správce a obchodníky s drahými kovy či kameny při transakcích v hodnotě minimálně 10.000 EUR. Tito provozovatelé musí provést identifikaci a kontrolu klienta podle AML zákona nejpozději do tří měsíců od nabytí účinnosti novely. Rovněž došlo ke změně definice povinné osoby - finanční instituce, která nyní zahrnuje i subjekty poskytující služby týkající se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabývání účastí v obchodních korporacích.

Rozsah identifikačních údajů

Rozšířen je i rozsah identifikačních údajů, které je nutné zaznamenávat. Dříve bylo v určitých případech nutné zaznamenat údaje o průkazu totožnosti, nyní tyto údaje (číslo a druh průkazu totožnosti, stát nebo orgán, který jej vydal, a doba jeho platnosti) přímo spadají do kategorie identifikačních údajů. Tyto údaje musí být dodatečně získány, nebo musí být obchodní vztah s klientem ukončen do dvanácti měsíců od nabytí účinnosti novely.

Rozšíření hotovostních plateb o virtuální aktiva

Novela také reaguje na rostoucí využívání virtuálních aktiv v obchodních transakcích. Nově se za hotovostní platbu považují i platby provedené drahými kovy, drahými kameny, jinými hodnotnými komoditami nebo virtuálními aktivy.

Oznámení systému vnitřních zásad

Právnické osoby spravující majetek srovnatelný s investičními fondy a subjekty poskytující služby spojené s virtuálními aktivy musí nově oznámit Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) znění svého systému vnitřních zásad.

Možnost dálkové identifikace klienta

Možnost dálkové identifikace klienta byla rozšířena o účty mimo EU a EHP, pokud nejsou vedeny ve vysoce rizikových třetích zemích.

Neprovedení kontroly klienta

Pokud by kontrola klienta mohla ohrozit vyšetřování podezřelého obchodu, nebo pokud FAÚ vydal pokyn k neprovedení kontroly, povinná osoba kontrolu neprovede a tuto skutečnost oznámí FAÚ. Oznámení lze učinit pouze písemně, buď v listinné podobě, nebo elektronicky. Povinné osobě, která nepostupuje v souladu s pokynem, může být uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč.

Loading...