Před mikrofonem: Zapojujeme ženy do světa dat

Eva Taase, výkonná ředitelka organizace She Loves Data, globální nezisková organizace, která podporuje ženy ve větším zapojení se do prostředí dat a technologií.

Eva Taase

She Loves Data je celosvětová iniciativa, která si klade za cíl inspirovat ženy, aby se více zapojily do profesí souvisejících s využitím dat. She Loves Data působí už 8 let, a to skutečně globálně. Jak se zapojení žen do datových profesí za tu dobu posunulo? 

Eva Taase (She Loves Data): Během posledních osmi let došlo k významnému posunu ve zapojení žen do datových profesí, což lze přičíst iniciativám jako je She Loves Data a mnoha dalším organizacím a programům po celém světě. Větší osvěta o důležitosti diverzity v technických oborech, a zvláště v těch datově zaměřených,  vedla k tomu, že více žen začalo rozvíjet kariéry v oblasti datové analýzy, data science, strojového učení a dalších souvisejících oblastech. 

Vzdělávací programy a workshopy zaměřené na ženy, jako jsou ty, které poskytuje She Loves Data, pomáhají odstraňovat bariéry a poskytují dovednosti a sebevědomí potřebná k úspěšnému působení v těchto profesích. Navíc díky mentoringovým programům a networkingovým událostem mohou ženy získávat cenné kontakty a naučit se od těch, kteří ve svých oborech už mají zkušenosti.

I proto je v poslední letech  více žen než kdy předtím zastoupeno na odborných konferencích a ve vedoucích pozicích ve firmách zaměřených na data. Přestože stále existuje genderová nerovnost, pokrok je zřejmý. Pro udržení tohoto pozitivního trendu je klíčová pokračující podpora z iniciativ jako She Loves Data.

Působíte v 17 zemích světa, od Singapuru a většiny APAC regionu včetně Austrálie, přes Velkou Británii, Českou republiku, Jihoafrickou republiku až po USA. Jak se situace se zapojením žen do datové datových profesí liší v jednotlivých regionech? Je někde podíl žen výrazně vyšší než ve zbytku světa? A pokud ano, čím si to vysvětlujete?

Eva Taase (She Loves Data): Zapojení žen do datových profesí se liší v závislosti na regionu, a to kvůli řadě faktorů, včetně kulturních, ekonomických a vzdělávacích rozdílů. Některé země a oblasti mohou vykazovat vyšší podíl žen v datových profesích než jiné, což může být důsledek specifických politik, iniciativ zaměřených na ženy, nebo obecně vyššího důrazu na genderovou rovnost v těchto oblastech. 

Například v některých zemích APAC regionu, jako je Singapur, je podíl žen v datových profesích vyšší, a to díky progresivním politikám vlády a silným zastoupením žen v technologickém a podnikatelském sektoru. Singapur má reputaci globálního finančního a technologického centra, což může přitahovat a inspirovat ženy, aby se zapojily do datových oborů.

V Austrálii pozitivní trend podporuje silný akademický základ a vládní programy zaměřené na zvýšení podílu žen v technických oborech. Zároveň mohou být země jako Česká republika a další evropské státy ovlivněny iniciativami EU na podporu diverzity a inkluze v technologických oblastech.

V Jihoafrické republice a v některých jiných oblastech může být situace odlišná kvůli socioekonomickým výzvám a potřebě silnější podpory vzdělávání a profesního rozvoje pro ženy.

Pokud někde existuje výrazně vyšší podíl žen v datových rolích, je to do velké míry  také ovlivněno úspěchem a viditelností role modelů – úspěšných žen v oboru, které působí jako inspirace pro další. Tyto vzory mohou motivovat ženy, aby pronásledovaly kariéru v datové analýze a podobných oblastech.

 Je důležité zmínit, že i když se situace v různých regionech může lišit, celosvětová snaha o zvýšení zapojení žen do datových profesí je klíčová. Iniciativy jako She Loves Data hrají významnou roli v tomto procesu tím, že poskytují vzdělání, podporu a komunitu pro ženy, které mají zájem o datové obory, bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Kde naopak vnímáte největší překážky pro větší zapojení žen, ať už v České republice či obecně?

Eva Taase (She Loves Data):Největší překážky pro zapojení žen do datových profesí jsou často velmi podobné napříč různými regiony. Většina z nich platí i pro Českou republiku. Mezi nejčastější překážky patří:

 • Náročné pracovní prostředí. Pravda je, že být jedinou ženou v oddělení plném mužů může být obtížné a může to vytvářet pocit izolace nebo nepatřičnosti. Snaha o změnu firemní kultury a zvyšování povědomí o důležitosti diverzity a inkluzivity je zásadní pro vybudování prostředí, ve kterém se ženy cítí vítány a podporovány.

 • Nedostatek příkladů. Nedostatek ženských vzorů v datových profesích může snížit motivaci žen se v této oblasti prosadit.

 • Rozdíl v přístupu k pracovním příležitostem. Nejen studie ale i zpětná vazba od členů komunity a partnerů zaměřených na nábor talentů potvrzuje, že muži a ženy se často liší v tom, jak přistupují k pracovním příležitostem. Ženy mají tendenci ucházet se o práci pouze v případě, že splňují všechny požadované kvalifikace, zatímco muži se nezřídka ucházejí o pozice, i když splňují pouze část kvalifikačních kritérií. Může to ovlivnit nejen to, jak často se ženy ucházejí o pracovní místa a jaké role zastávají, ale také to, jak jsou vnímány během výběrového procesu.

 • Ekonomické nerovnosti: Finanční náklady spojené s vzděláváním v technologických oborech mohou být významnou překážkou pro ženy, které čelí rozličným životním výzvám a mají omezené zdroje.

Jak lze těmto překážkám čelit, jak s tím v praxi pomáhají organizace jako She Loves Data?

Eva Taase (She Loves Data): She Loves Data se zaměřuje především na tyto tři klíčové oblasti: 

 • Kompetenční mezera: Poskytování bezplatného vzdělání pomáhá ženám získat potřebné dovednosti a znalosti pro vstup a postup v datových oborech.

 • Mezera v sebevědomí: Pro budování a udržení sebevědomí žen je zásadní vytváření podpůrné komunity. Meetupy a networkingové akce hrají v našich snahách klíčovou roli, neboť naším cílem je spojovat ženy s podobně smýšlejícími jedinci, kteří se mohou nacházet v podobné situaci. Důležité je také propojení s potenciálními vzory – mluvčími na našich setkáních, kteří sdílejí své zkušenosti. Účastnice mají možnost diskutovat s těmito osobnostmi o jejich profesních cestách, což může významně posílit jejich sebevědomí. Tyto interakce poskytují ženám nejen motivaci a inspiraci, ale také praktické rady a náhled na různé kariérní příležitosti, které jim mohou pomoci překonat obavy z ucházení se o nové pozice, i když nesplňují všechny požadavky v popisu práce.

 • Mezera ve vedení: Naše iniciativy v oblasti vedení a mentorství se zvláště soustředí na zvýšení diverzity v leadershipu. Nabízením cílených školení, mentorství a rozvojových programů, začínajícími u základů technologií a digitální sféry, usilujeme o podporu žen v definování jasných a dosažitelných kariérních trajektorií. Od žen v naší komunitě často slyšíme, že vedou týmy, ale rády by se posunuly do vyšších vedeních rolí a potřebují pomoc s tím, jak na to. Naše programy jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejen dovednosti a znalosti potřebné pro vzestup na vyšší vedení pozice, ale také aby posilovaly sebedůvěru a schopnost zastávat vedoucí úlohy s přesvědčením a autoritou. Pravidelné workshopy, panelové diskuze a příležitosti pro osobní rozvoj jsou pečlivě vybírány a strukturovány tak, aby odpovídaly specifickým potřebám a cílům žen v naší komunitě, které aspirují na leadership pozice.

Všechny naše kurzy zdarma, což ženám z různých sociálních a ekonomických prostředí umožňuje získávat potřebné dovednosti pro úspěch v technologickém sektoru. Naším cílem je odstranit finanční bariéry a poskytnout ženám nástroje pro rozvoj kariéry v datových profesích, čímž podporujeme rovnost příležitostí.

Jak myšlenka propojování a motivace žen k aktivnímu zapojení do datových profesí vznikla? Co bylo na počátku?

Eva Taase (She Loves Data): V létě 2016 se v srdci Singapuru zrodila otázka, která byla stejně provokativní jako jednoduchá: "Proč je v oblasti dat a technologií tak málo žen?" Tato záhada nás přivedla k myšlence, že není dostatek prostoru ani příležitostí, kde by se ženy mohly naučit, rozvíjet a sdílet svou vášeň pro data a technologie.

Rozhodli jsme se takové prostředí krok za krokem vytvářet – a tak se zrodil první workshop v Singapuru, jen pro ženy. Měl to být den plný učení, inspirace a přátelské podpory. Očekávali jsme malou skupinku zájemkyň, ale místo toho se naše dveře otevřely více než stovce nadšených účastnic. Byl to magický okamžik, který nám ukázal, že naše mise má smysl.

Když jsme překročili hranice a přistáli na australském kontinentě, zjistili jsme, že o nás lidi už slyšeli. A tak jsme pokračovali dál...

Na začátku to byl jen sen, malý plamínek naděje, ale s každým dalším workshopem se rozrůstal v pochodeň, která osvětlovala cestu mnoha ženám. Na každém místě, kam jsme dorazili, byli dobrovolníci, kteří se rozhořeli touto vizí a připojili se k nám, aby pomohli dát naše workshopy do pohybu.

Tohle hnutí by se nikdy nestalo skutečností bez nekonečné energie našich dobrovolníků, bez nadšení našich instruktorů a bez podpory našich partnerů. Společně jsme vytvořili síť, kde každá žena, která chce objevit a ovládnout svět dat a technologií, najde své místo a spřízněné duše. To je příběh She Loves Data – příběh, který se každým dnem rozrůstá o nové kapitoly plné datových dobrodružství. 

Které jsou hlavní oblasti, ve kterých vzděláváte, o které je největší zájem? Je to datová analytika obecně, práce s konkrétními nástroji nebo využití dat ve specifických sektorech (např. zdravotnictví, e-commerce atd.)?

Eva Taase (She Loves Data): Naše vzdělávací programy jsou rozmanité a zaměřují se na různé dovednosti, které jsou aplikovatelné napříč mnoha průmyslovými odvětvími. Největší zájem pozorujeme o následující kurzy:

 • Datová analytika

 • Strojové učení

 • Programovací jazyky SQL a Python

 • Vizualizace dat

 • Digitální marketing

 • Průzkum trhu

 • Data Literacy pro podniky

 • Kurzy zaměřené na aplikace generativní AI

Nesoustředíme se na jednotlivá průmyslová odvětví, protože naším cílem je nabídnout dovednosti, které jsou přenositelné a relevantní pro širokou škálu oblastí. Naši absolventi získávají univerzální znalosti a schopnosti, které mohou uplatnit v různých sektorech.

Kdo jsou vaše typické klienty? Ženy, které už se některou z datových profesí zabývají a chtějí si prohloubit znalosti, nebo spíše ženy z jiných oborů, které to berou jako součást „rekvalifikace“?

Eva Taase (She Loves Data): Naše komunita je velmi rozmanitá. Jsou mezi námi ženy, které již mají určité zkušenosti s datovými profesemi a chtějí si své znalosti rozšířit a prohloubit. Zároveň však v našich programech najdete i ženy, které pocházejí z úplně jiných oborů a věnují se studiu jako součásti své "rekvalifikace" nebo kariérního přechodu. Až 40 % našich účastnic se snaží o změnu kariéry, ať už v rámci odvětví nebo pracovní funkce. Naše kurzy jsou tak navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám obou skupin a podporovaly je v jejich profesním růstu a rozvoji.

Jak fungují jednotlivé národní kapitoly, jak je aktivní ta česká a slovenská?

Eva Taase (She Loves Data): Všechny naše národní kapitoly jsou vedeny dobrovolníky, kteří se soustředí na aktivity odpovídající potřebám místní komunity. V současné době aktivně hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli obnovit naše aktivity v České republice. Naše snaha je vždy o to, aby kapitoly byly co nejvíce v souladu s lokálním prostředím a zájmy a aby programy byly přizpůsobeny skutečným potřebám a možnostem dané oblasti.

Zejména v Evropské unii je aktuálním tématem kybernetická bezpečnost, jak její praxe, tak nová právní úprava (směrnice NIS2, nařízení DORA). V EU je také přijímána rozsáhlá datová regulace, která má mj. za cíl usnadnit sdílení a efektivní zpracování dat. Zaměřujete se ve své činnosti i na tyto oblasti, nebo obecně na právní souvislosti využití dat?

Eva Taase (She Loves Data): Naše kurzy se primárně soustředí na základní a fundamentální úroveň v oblasti datových dovedností, což zahrnuje i základy kódování. Přestože se věnujeme hlavně praktickým dovednostem, jsme si vědomi důležitosti právního rámce a bezpečnostních otázek spojených s daty v Evropské unii. 

Vzhledem k tomu, že kybernetická bezpečnost a datová regulace jsou stále více aktuálními tématy, zahrnujeme do našich programů také přehledy těchto oblastí, abychom účastníkům poskytli povědomí o důležitosti právních souvislostí a bezpečného zacházení s daty.

Naším cílem je, aby se naši účastníci stali informovanými a odpovědnými uživateli dat, kteří rozumí nejen tomu, jak data analyzovat a interpretovat, ale také jak je bezpečně a eticky spravovat v souladu s platnými právními předpisy.

 

She Loves Data je globální nezisková organizace, která podporuje ženy a nedostatečně zastoupené skupiny, aby byly úspěšné ve společnosti s pomocí dat a technologií. Se závazkem k diverzitě, rovnosti a vzdělávání She Loves Data nabízí bezplatné workshopy, mentoring a příležitosti pro networking. Tyto akce jsou navrženy tak, aby odhalily tajemství datových, digitálních a technologických konceptů, a poskytly účastnicím praktické dovednosti, sílu globální sítě a sebevědomí potřebné k postupu v jejich kariérách v různých rolích a vedoucích pozicích napříč všemi průmyslovými odvětvími.

Profesní cesta Evy Taase je poznamenána bohatou paletou mezinárodních zkušeností, počínaje jejími kořeny v České republice, přes vysoké manažerské pozice napříč Evropou a asijsko-pacifickým regionem, až po Austrálii, kterou si zvolila za svůj domov. S rozsáhlými zkušenostmi v různých obchodních oblastech, jako je Supply Chain Management, kvalita a řízení změn atd., zastávala Eva vedoucí pozice v managementu, včetně role jednatelky velké společnosti zabývající se distribuci autodílů, kterou úspěšně provedla krizovou situací a dosáhla  třetí nejlepší pozice na trhu. 

S vášní pro technologie a data také dobrovolně věnovala svůj čas neziskové organizaci She Loves Data. Jako regionální vedoucí pro Austrálii a Nový Zéland a globální vedoucí analytiky pomohla zvyšovat povědomí o organizaci a jejím poslání podporovat ženy v oblastech souvisejících s daty. 

Její vášeň pro data a pomoc ostatním ženám se v roce 2022 stala jejím hlavním zaměstnáním, kdy začala pracovat pro She Loves Data jako programový manažer. Její vášeň a inovativní přístup v roli manažerky programu pro nově spuštěný certifikační program SLDxDigital, který byl zahájen v březnu 2023, vedly k proškoleni více než 500 jednotlivců. Za tuto práci byla Eva v roce 2023 oceněna jako "Nejvíce vizionářská žena v neziskovém programovém managementu technologií roku 2023" magazínem Acquisition International.

V listopadu 2023 se Eva ujala pozice výkonné ředitelky organizace She Loves Data. V této roli nadále prosazuje poslání organizace, využívá své odborné znalosti k podpoře větší pohlavní a kulturní diverzity v technologickém průmyslu. Jako silná zastánkyně těchto hodnot je aktivně zapojena do budování profesní sítě pro ženy v Austrálii a nyní se soustředí na strategický růst a rozšíření vlivu She Loves Data po celém světě.

Loading...