Podnikání na internetu a právo: Co musí podnikatel zveřejnit na webu?

Jako advokátka se specializuji na online podnikání, včetně poskytování digitálního obsahu. Například tvorba online kurzů, prodej e-booků a dalšího obsahu ke stažení. V praxi se setkávám s celou řadou nejasností a často opakovaných chyb.

Podnikání na internetu a právo: Co musí podnikatel zveřejnit na webu?

Startujeme proto sérii článků, ve které bych se ráda podělila o některé právní problémy. Problémy, na které v praxi narážím a se kterými svým klientům pomáhám. Ono mnohdy ani o problémy ve vlastním slova smyslu nejde, možná jen třeba „zlozvyky“ nebo přebírané či dokonce kopírované postupy.

Proč zrovna digitální obsah a online podnikání? Jednak mě to baví a jednak to přináší určitou kultivaci do online prostoru. Zvu vás tedy, abyste se na tuto zajímavou oblast podívali se mnou. 

Povinné údaje na webu

Poměrně jednoduchá oblast, zdá se. Nevěřili byste ale, kolik chyb a zmatků lze při uvádění, nebo spíše vynechání, povinných údajů na webových stránkách udělat.

Občanský zákoník ve svém ustanovení § 435 uvádí poměrně jednoznačně, jaké údaje je podnikatel povinen uvádět na obchodních listinách a také v rámci „informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu“. To je tedy poněkud kostrbaté označení zákonodárce pro (mimo jiné) webové stránky neboli weby.

Celé znění uvedené právní úpravy je poměrně krátké a jasné:

§ 435 občanského zákoníku: 

1) Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.

2) Na listině podle odstavce 1 lze uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem.

Jak to tedy správně uvést na své webové stránky?

Podnikáte jako fyzická osoba (na své jméno a své IČO)

Jméno a příjmení, pod kterým jste registrováni a vedeni jako podnikatelé u živnostenského úřadu, či dle jiného povolení, na základě kterého podnikáte. Já třeba jako advokátka podnikám podle zákona o advokacii a prokazuji se osvědčením vydaným na mé jméno Českou advokátní komorou.

Může se ale stát, že pro svůj byznys a v komunikaci se svými zákazníky používáte jméno, které úplně přesně neodpovídá jménu, pod kterým podnikáte. V „kontaktech“ nebo v jiné příslušné sekci webu je ale nezbytné uvést tento údaj přesně. Možná se vám to zdá úplně jasné, ale zkuste se podívat do „kontaktů“ na nejrůznější webové stránky a sami uvidíte, kolik podnikatelů se zdráhá na webu uvést své (celé) jméno.

Místo podnikání, které máte jako místo podnikání uvedeno u živnostenského úřadu. Obvykle půjde také o vaše skutečné bydliště (protože z občanského zákoníku vyplývá, že sídlem podnikatele – fyzické osoby – je jeho bydliště). Ač je to nemilé a můžete to pociťovat jako zásah do svého soukromí, i tento údaj musíte na svém webu uvést. Opět platí, že se velká řada podnikatelů v online prostředí zdráhá uvést své bydliště (a současně místo podnikání) na web. Ovšem vaše místo podnikání, a tedy i bydliště, je dohledatelné rovněž prostřednictvím veřejných registrů (např. registr živnostenského podnikání).

IČO, tam asi není co dodat.

Dále je stanovena rovněž povinnost uvádět údaj o zápisu do veřejného registru, v případě podnikajících fyzických osob půjde nejčastěji o zápis do živnostenského rejstříku. V tomto případě postačuje stručná informace „podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku“. Právní předpisy nevyžadují detailní informaci o živnostenském úřadu a spisovém číslu či značce.

Podnikáte jako právnická osoba (máte obchodní společnost)

Název Vaší společnosti. Uvedete přesně tak, jak je uveden v aktuálním zápise do obchodního rejstříku, a to včetně právní formy (tedy přídomku a.s. pro akciovou společnost, s.r.o. pro společnost s ručením omezeným atd.).

Sídlo Vaší společnosti. Zase přesně tak, jak je uvedeno v aktuálním zápise do obchodního rejstříku.

IČO. Správné a úplné.

Údaj o zápisu do obchodního rejstříku. To si pojďme trochu rozvést. Údaj o zápisu se zveřejňuje v rozsahu, který rejstříkový soud společnost vede, a k tomu se dále uvádí spisová značka (dříve se to označovalo jako oddíl a vložka). Tedy zápis, který právní předpis vyžaduje a je správný, zní:

„Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 123456“.

Pokud to řešíte pro jiný subjekt než obchodní společnost (třeba nadaci nebo spolek), uvede se údaj o zápisu z příslušného veřejného rejstříku.

Informace udržujte aktualizované. Jinak hrozí pokuta!

Tak, a to je jen část na webu. Údaje v obdobném rozsahu jste povinné uvádět na svých dalších obchodních listinách, tedy i smlouvách, objednávkách a podobně.

Asi nemusím dodávat, že uvedené údaje je třeba udržovat aktualizované. Pokud dojde ke změně jména, třeba z důvodu sňatku, úřady jsou již propojené s evidencí obyvatel a vaše údaje v registrech mění automaticky. Na webu a v obchodních listinách však musíte změny samozřejmě provést vy sami.

V praxi bývá tato na první pohled jednoduchá často opomíjená, ale není dobré na to nemyslet. Nesplnění povinnosti zveřejnit informace o podnikateli je přestupkem. Podle § 9 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, může být trestáno uložením pokuty až do výše 100.000,- Kč.

Pokud podnikáte a máte pro své podnikání web, budu ráda, když po dočtení tohoto článku půjdete do sekce „kontakty“ či podobné části svého webu. A údaje podle uvedeného návodu zkontrolujete a případně upravíte.

Loading...