Tři produkty pro efektivní whistleblowing proces

Potřebujete si ověřit, že jste whistleblowing zavedli včas? Nebo dohnat zpoždění? Využijte 3 moderní produkty pro implementaci a kontrolu whistleblowing procesu!

whistleblowing

Povinnost zavést whistleblowing systém od konce roku 2023 dopadá na celou řadu organizací.

Jsou to:

 • Soukromé společnosti s 50+ zaměstnanci

 • Obce s více než 10.000 obyvateli

 • Zadavatele veřejných zakázek s 50+ zaměstnanci

 • Všechny AML povinné osoby

 • Ústřední úřady a vládní agentury

Takto komplexní a široká úprava whistleblowingu je v českém právu novinkou. Dopadá na desítky tisíc organizací, které s compliance procesy ani s whistleblowing dosud nemají žádné zkušenosti. Všechny jsou povinné vymezit rozsah a působnost whistleblowing procesu, nastavit interní oznamovací kanál, jmenovat prošetřovatele a přijmout opatření pro ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Jak proces pro whistleblowing zavést efektivně, bezpečně, rychle a spolehlivě?

Se třemi moderními produkty od TayllorCox!

 • Whistleblowing Officer - MasterClass.12 videokurzů, které vás provedou všemi hlavními body whistleblowing procesu. S vysvětlením pojmů, povinností a rizik, včetně tipů, návodů a praktických příkladů.

 • Whistleblowing Toolkit. Komplexní sada dokumentů, metodik a šablon pro zavedení whistleblowing procesu a nastavení všech nezbytných pravidel.

 • Akreditovaný kurz Whistleblowing Officer. Nezbytnost pro praktické pochopení role, správné nastavení kompetencí a určení vhodné příslušné osoby pro posuzování whistleblowing oznámení.

12 videokurzů

Chcete se seznámit s hlavními požadavky, pravidly a postupy whistleblowing procesu? Nemáte čas číst dlouhé články a analýzy, nebo trávit dny na školení?

Právě pro vás je tu 12 whistleblowing videokurzů Whistleblowing Officer - MasterClass!

Série videí, každé v rozsahu do 5 minut. To hlavní, co o whistleblowingu potřebujete vědět, vám v nich představí zkušený compliance profesionál a TayllorCox Lead Auditor František Nonnemann.

Videokurzy odpovídají na otázky:

 • Co je to whistleblowing

 • Hlavní whistleblowing zákony a předpisy

 • Jak implementovat whistleblowing proces

 • Co může být předmětem whistleblowing oznámení

 • Kdo může a kdo nemůže podat whistleblowing oznámení

 • Jakým způsobem jste povinni přijímat whistleblowing oznámení a kdy může zaměstnanec oznámení rovnou zveřejnit

 • Za co je odpovědná příslušná osoba (Whistleblowing Officer)

 • Jak se whistleblowing oznámení prošetřuje

 • Jak a před čím je chráněn poctivý whistleblower

 • Co a kdy musíte oznamovateli sdělit, abyste neporušili zákon

 • Jaké sankce, pokuty a postihy hrozí za porušení whistleblowing zákona

 • Jak uchopit whistleblowing proces jako příležitost k vylepšení firemní kultury a posílení svojí pozice na trhu

Vše důležité o whistleblowingu rychle a pohodlně, díky TayllorCox videokurzům.

TX Whistleblowing Toolkit

Kompletní sada dokumentů, metodik, checklistů a šablon pro rychlé a efektivní zavedení whistleblowing procesu.

S pomocí TX Whistleblowing Toolkitu projdete všemi fázemi implementace a praktického spuštění whisteblowing procesu ve vaší organizaci. S pomocí dokumentace, checklistů, šablon a metodik můžete také zkontrolovat úplnost a aktuálnost již zavedených whistleblowing procesů. Nastavíte whistleblowing tak, aby byl pro vaši organizaci přiměřený, efektivní a chránil ji proti finančním a reputačním rizikům.

Vyhněte se častým chybám a nedostatkům.

Hlavní výhody TX Whistleblowing Toolkitu:

 • Až 90 % úspora za právníky a poradce

 • Flexibilní metodika pro zavedení whistleblowing systému dle podmínek a specifik vaší organizace

 • Komplexní whistleblowing dokumentace požadovaná evropskou i českou regulací

 • Pokryje všechny oblasti včetně těch, které nevyřeší žádný software, ve formátu kompatibilním s MS Office

 • Kompletně v češtině a upravené podle specifických požadavků českého práva

 • První kompletní česká whistleblowing dokumentace

Díky TX Whistleblowing Toolkitu snadno projdete všemi fázemi zavedení whistleblowing procesu. Ušetříte čas i náklady. A budete si moci být jistí, že splňujete všechny právní požadavky, jste v souladu s regulací a že whistleblowing proces bude fungovat ve prospěch vaší organizace.

TX Whistleblowing Toolkit vám umožní snadno projít následujícími kroky:

 • Identifikace rizik špatného zavedení nebo fungování whistleblowing procesu

 • Určení oblastí, ve kterých jste povinni zavést whistleblowing proces a přijímat oznámení

 • Jmenování příslušné osoby (Whistleblowing Officera)

 • Určení rolí, pravomocí a povinností příslušné osoby (Whistleblowing Officera)

 • Splnění informační povinnosti

 • Zavedení interního oznamovacího kanálu

 • Zavedení postupu pro prověřování oznámení, včetně přijetí nápravných opatření

 • Vytvoření evidence whistleblowing oznámení

 • Nastavení whistleblowing procesu, určení odpovědností, povinností a rolí dalších zaměstnanců

 • Nastavení a dokumentování pravidel pro zamezení odvetným opatřením

 • Popis všech pravidel ve vnitřních předpisech

K dispozici je nejkomplexnější sada vzorů, metodik a šablon whistleblowing procesu na českém trhu. TX Whistleblowing Toolkit dokáže vyřešit to, co žádný software ani poradce nedokáže. Nastavit, zavést či zkontrolovat whistleblowing proces efektivně, rychle a přiměřeně specifikům vaší organizace. Implementaci zvládnete sami a v krátkém čase (šablony jsou z 80 % předvyplněné), bez pomoci externích konzultantů.

TX Whistleblowing Toolkit obsahuje následující dokumenty a šablony:

 • Analýza zdrojů pro správné nastavení whistleblowing procesu

 • Metodika identifikace oblastí pro zavedení whistleblowing procesu

 • Seznam právních předpisů v režimu whistleblowing zákona

 • Metodika pro určení osob, které mohou podat whistleblowing oznámení

 • Katalog rizik whistleblowing procesu

 • Jmenování příslušné osoby

 • Jmenování příslušné osoby pro skupinu podniků

 • Checklist pro ověření souladu role příslušné osoby s právními požadavky

 • Záznam poučení příslušné osoby o právech a povinnostech

 • Analýza slučitelnosti výkonu funkce příslušné osoby s dalšími agendami

 • Vzorový informační dokument o whistleblowing procesu

 • Záznam o ústně podaném oznámení

 • Vyrozumění oznamovatele o přijetí oznámení

 • Vyrozumění oznamovatele o prodloužení lhůty

 • Vyrozumění oznamovatele o výsledku posouzení oznámení

 • Vzor záznamu o výsledku posouzení oznámení, včetně přijatých nápravných opatření

 • Struktura evidence oznámení, včetně vzorových oznámení

 • Whistleblowing směrnice

 • Zpráva o vyhodnocení whistleblowing procesu

 • Metodika identifikace odvetných opatření a chráněných osob

 • Vzor vnitřního předpisu pro řešení odvetných opatření

A k tomu přehledný návod na použití jednotlivých dokumentů, checklistů, šablon a metodik!

Použití dokumentace vám ušetří 80+ hodin práce vašich zaměstnanců nebo externích poradců.

Dokumentace vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a z českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Dokumentace je plně v češtině, s 80 % s hotovým textem a zbylou částí k úpravě tak, aby jednotlivé dokumenty vyhovovaly potřebám a specifikům každé organizace.

Dokumentace je použitelná:

 • Pro malé a střední podniky s 50 a více zaměstnanci

 • Pro velké podniky a společnosti

 • Pro veřejné instituce a veřejné podniky

 • Pro kraje, obce a školy

 • Pro příspěvkové a rozpočtové organizace

 • Pro AML povinné osoby

Celá vzorová dokumentace a šablony pro implementaci whistleblowing procesu jsou připraveny týmem auditorům a specialistů z oblastí compliance, projektového řízení a ochrany a zpracování informací.

Přípravu dokumentů koordinuje František Nonnemann, který se více než 15 let věnuje praktickým dopadům regulace a zavádění compliance systémů, byl několik let odpovědný za whistleblowing proces ve velké finanční skupině a je spoluautorem prvního českého komentáře k whistleblowing zákonu.

Akreditovaný kurz Whistleblowing Officer

Pro detailní pochopení whistleblowing regulace, získání praktických zkušeností i pro řešení vašich specifických otázek tu je akreditovaný kurz Whistleblowing Officer. Nejlepší způsob podpory pro splnění právních a regulatorních požadavků, rychle, efektivně a kompletně tak, abyste se vyhnuli pokutám až do výše 1.000.000,- Kč a riziku kontroly či zveřejnění negativních informací v médiích.  

V kurzu se dozvíte, jak:

 • Identifikovat činnosti, pro které musíte zavést whistleblowing proces.

 • Jakým způsobem musí fungovat interní oznamovací kanál. S příklady z praxe.

 • Jak nastavit celkový proces od přijetí oznámení, po jeho posouzení, reporting a evidenci. A jakým chybám se vyhnout.

 • Jak plnit informační povinnost vůči zaměstnancům.

 • Jaká je role Whistleblowing Officera, jaké zkušenosti a znalosti by měl mít i nad rámec zákonných požadavků.

 • Co všechno může být odvetným opatřením a jak jim zabránit.

 • Kde hledat přesahy do dalších procesů, jak whistleblowing proces nastavit rychle a efektivně a najít v něm přínosy pro vaši organizaci.

Loading...